Stránky o všem ilegálním

Kuř abude ti kouřeno

Šalvěj

Šalvěj divotvorná

Šalvěj divotvorná bývá někdy popisována jako „legální marihuana“, dle dostupných informací je však takové srovnání zavádějící. Zavádějící jsou i informace o "legálnosti": zacházení s šalvějí divotvornou může být za určitých okolností trestně postižitelné i v ČR. Informace o šalvěji ditvotvorné - účinky, rizika, zákonná úprava v ČR a ve světě ...

Pro své psychoaktivní účinky jsou užívány listy šalvěje divotvorné, obsahující hlavní účinnou látku salvinorin A. Účinky a délka jejich trvání se mohou výrazně lišit v závislosti na dávce a způsobu užití. Šalvěj divotvorná bývá někdy popisována jako „legální marihuana“, dle dostupných informací (jejichž zdrojem jsou zejména webové stránky organizace Erowid ) je však takové srovnání zavádějící. Popsanými účinky (narušení pohybové koordinace, zrakové halucinace, zažívání „jiné reality“, pocity empatie, vyrovnanosti nebo naopak zmatení či strachu aj.) se spíše podobá halucinogenním látkám.
Účinky mohou trvat jen kolem 15 minut nebo až několik hodin.
Hlavní rizika užívání této drogy jsou spojena s obtížností odhadu množství účinné látky v aplikované dávce. To platí zejména pro užití kouřením, kdy účinky nastupují rychleji, jsou silnější a trvají kratší dobu než při orálním užití. Při aplikaci vysokých dávek jsou hlavním nebezpečím úrazy vyplývající ze zhoršené pohybové koordinace (dopravní nehody, pády z výšek apod.). V současné době neexistují informace o hospitalizacích v důsledku toxických účinků šalvěje divotvorné.
Právní status
Šalvěj divotvorná ani hlavní účinná látka salvinorin A nejsou zařazeny na seznamy omamných a psychotropních látek podle mezinárodních úmluv OSN o kontrole drog. Některé státy v uplynulých letech již podřídily šalvěj divotvornou nebo salvinorin A systému kontroly podle svých právních řádů. Austrálie zařadila jak rostlinu, tak její hlavní účinnou látku na seznam nejpřísněji regulovaných drog v roce 2002, a učinila tak protiprávním její prodej i přechovávání. Z dalších států postupovaly obdobně Dánsko v r. 2003, Itálie v r. 2005 a Švédsko a Belgie v r. 2006.
Šalvěj divotvorná ani salvinorin A nejsou uvedeny mezi omamnými a psychotropními látkami zařazenými do příloh zákona o návykových látkách (zák. č. 167/1998 Sb.), platného v ČR. I přesto mohou být některé formy zacházení s touto psychoaktivní látkou - např. prodej či jiné způsoby rozšiřování - v ČR trestně postižitelné podle platných právních norem.
Ustanovení § 188a trestního zákona, postihující „šíření toxikomanie“, se totiž vztahuje nejen na omamné a psychotropní látky uvedené v přílohách zákona o návykových látkách, ale na všechny látky „způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování“. Tomu, kdo „zneužívání“ takové látky „podněcuje nebo šíří“, může být vyměřen trest odnětí svobody až na 3 roky nebo (pokud spáchá tento trestný čin např. prostřednictvím tisku či internetu) trest odnětí svobody v trvání 1 až 5 let. Z právního hlediska je v takových případech rozhodující prokázání úmyslu šířit či podněcovat užívání dané látky pro její psychoaktivní účinky.
V České republice nejsou k dispozici ověřené informace o rozšíření užívání šalvěje divotvorné (Salvia divinorum), a to ani v populačních skupinách s vyšší prevalencí užívání psychoaktivních látek (např. mezi návštěvníky tanečních akcí). Internetové zdroje vypovídají spíše o sporadicky se vyskytujících individuálních experimentech s touto rostlinou a jejími extrakty. Na výskyt užívání šalvěje divotvorné v ČR upozornil denní tisk v r. 2006; informace o užívání se médiích objevují opakovaně - podle některých zdrojů pozorují nárůst zájmu o šalvěj divotvornou lékárníci.

 
!!!